Herstructureringscomité

II-2-2 klappoort (bichterweert).jpg


In het verleden werd weinig aandacht besteed aan wat met een groeve kon gebeuren na beëindiging van de ontginning, met het gevolg dat weinig reconstructie van een voormalig grindsgebied plaatsvond.
Hierin is verandering gekomen met het grinddecreet.

In de recentere periode, sinds het grinddecreet van 1993, gebeurt de herinrichting van de grindwinningsgebieden door het Herstructureringscomité. 
Het grinddecreet splitste de herinrichting op in twee belangrijke pijlers: het afwerken en het uitrusten.
Het afwerken omvat alle grondwerken nodig voor het bekomen van de nieuwe grondmodulering, met inbegrip van de vereiste oeverafwerking. 
Het uitrusten omvat alle verder geplande infrastructuren zoals wegen, wandelpaden, banken, beplanting, informatieborden ….. 

In eerste instantie ziet het Herstructureringscomité er op toe dat de exploitanten het afwerken van het gebied ook effectief realiseren conform de plannen van het comité en conform kwaliteitsrichtlijnen waaraan het geleverde werk moet voldoen. Hiertoe werd een overeenkomst afgesloten met het Sectorfonds, dat alle grindexploitanten groepeert. 

Na realisatie van de grondschotel neemt het Herstructureringscomité de verdere uitrusting voor haar rekening. In het Herstructureringscomité wordt op basis van de nabestemmingsplannen overlegd en vastgelegd hoe best invulling gegeven wordt aan de herinrichting van grindgebieden ontgonnen onder het grinddecreet. Studieopdrachten voor bouw- en uitvoeringsdossiers worden uitgeschreven door het Herstructureringscomité. De vereiste bouwvergunningen voor de herinrichting worden aangevraagd. De uit te voeren werken worden openbaar aanbesteed door het Herstructureringscomité.

Valleigrind - Berggrind

13-08-25 presentatie_algemeenA0+1.jpg

Valleigrind

De grindwinningwinningsgebieden in de Maasvallei zijn:

in Kinrooi:                  Boterakker-Maasweg

in Maaseik:                Heerenlaak

in Dilsen-Stokkem: Bichterweert-Meerheuvel
                                    Negenoord

Berggrind  

De berggrindgebieden + berggrinduitbreidingsgebieden zijn: 

in Maasmechelen:  Mechelse Heide Zuid
                                    Mechelse Heide Noord                                   
                                    G1 en G3 (berggrinduitbreidingsgebieden)

in As:                          G2 (bergrgrinduitbreidingsgebied)


| naar boven |