Welkom op onze informatiesite

De inhoud van deze webstek wordt regelmatig aangevuld en voortdurend actueel gehouden.Lancering: 20 december 2004

Opfrissing: 1 juli 2009Jongste bijwerking:  24 maart 2016

Leden>Algemeen

Het grinddecreet van 14 juli 1993 voorzag in eerste instantie een afbouwscenario, waarbij tegen eind 2005 alle grindwinning in het Limburgs Maasland beëindigd zou zijn. In totaal mocht nog 59,5 miljoen ton valleigrind en 41,4 miljoen ton berggrind gewonnen worden. Teneinde de gewenste planmatige en geleidelijke afbouw van de grindwinningsactiviteiten te verwezenlijken tegen eind 2005 werden, voor de periode 1994 tot en met 2005, de jaarlijkse productiequota voor valleigrind en berggrind vastgelegd.

In het kader van nieuwe inzichten met betrekking tot de grindwinningsproblematiek, die zich doorheen de loop der jaren aandienden, werd het grinddecreet een aantal malen bijgestuurd: in eerste instantie werd de vooropgestelde einddatum voor ontginning opgeheven (15 juli 2005). Vervolgens werd het mogelijk om, naast de oorspronkelijk vooropgestelde productiequota, bijkomend grind te winnen in de volgende gevallen:
• verdere grindwinning, boven op de vooropgestelde quotumtonnen, in de vergunde grindwinningsgebieden (programmadecreet 2007)
• grindwinning als nevenproductie bij de winning van onderliggend kwartszand (5 juli 2005)
• grindwinning bij infrastructuurwerken (3 april 2009)
• projectgrindwinning (3 april 2009).

Verslag van het Grindcomité en de subcomités - werkjaar 2014

Bij decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (Grinddecreet) werd het Grindfonds opgericht en, binnen dit Grindfonds, het Grindcomité met zijn subcomités.

Het Grinddecreet bepaalt dat het Grindcomité jaarlijks verslag uitbrengt bij de Vlaamse Regering betreffende zijn werkzaamheden en de werkzaamheden van de subcomités (artikel 6, vijfde lid).

Door het decreet van 9 april 2009 houdende de wijziging van het Grinddecreet wordt projectgrindwinning mogelijk. Ter begeleiding en opvolging van een dergelijke projectgrindwinning voorziet het Grinddecreet de oprichting van een Projectgrindwinningscomité.

Het uitvoeringsbesluit van 4 februari 2011 bij dit Grinddecreet (artikel 13) legt aan het Projectgrindwinningscomité de verplichting op om jaarlijks te rapporteren aan de minister over de taken, vermeld in artikel 20sexies, § 1, eerste lid, 2°, 3° en 4°, van het Grinddecreet.

Vermits deze beide jaarlijkse rapportages, voor het Grindcomité en de subcomités enerzijds en voor het PGC anderzijds, gevat zijn door het Grinddecreet, worden deze verslagen gebundeld en als aparte hoofdstukken uitgewerkt in voorliggend jaarverslag 2014.

In dit jaarverslag wordt, zowel voor het Grindcomité en zijn subcomités, als voor het Projectgrindwinningscomité, op bondige wijze de uitvoering van de taakstellingen van de comités in het werkjaar 2014 beschreven, samen met de geboekte voortgang in de diverse voorliggende projecten. Ook de voornaamste decreetwijzigingen doorgevoerd in 2014 worden besproken, alsmede de impact van deze wijzigingen op de werking van de diverse comités.


bijlage Jaarverslag 2014 (6482,3Kb)  


| naar boven |

> grind@limburg.be