Onderzoekscomité

Het Vlaams Parlement keurde recent het decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening goed waarbij ook de ontbinding van het Onderzoekscomité met ingang van 1 januari 2013 werd bekrachtigd. Vanaf die datum treedt het Grindcomité op als rechtsopvolger van het Onderzoekscomité en neemt het alle taken, rechten en plichten ervan over.

Het Onderzoekscomité was opgericht krachtens het grinddecreet d.d. 14 juli 1993 en had als taak het vaststellen van onderzoeksprojecten ter ondersteuning van de commercialisering en het optimaal gebruik van grindsubstituten in het kader van een afbouwscenario voor de ontginning van grind in Vlaanderen.
De focus van het Onderzoekscomité is de zoektocht naar relevante grindvervangers die het volume van de Vlaamse grindproductie gedeeltelijk kunnen overnemen. Om dit te realiseren stelt het Onderzoekscomité onderzoeksprogramma’s vast:
• voor de ontwikkeling van grindsubstituten
• projecten tot ondersteuning van de commercialisering en het gebruik van grindsubstituten

In uitvoering van zijn opdracht tot het ontwikkelen van grindsubstituten lanceerde het Onderzoekscomité de ‘oproep tot projectvoorstellen’. Er werden in de loop der jaren zeven oproepen tot projectvoorstellen gepubliceerd tussen 1999 en december 2006.

In totaal werden 53 voorstellen ontvangen, waarvan enkele een tweede keer ingediend werden. Uiteindelijk leidden 18 dossiers tot een onderzoeksproject in opdracht van het Onderzoekscomité.

onderzoeksprojecten

1 Marmorith nv BubbleDeck-vloerplaatsysteem
30 januari 2004
2 Ipas nv Hergebruik van granulaten uit zeefzand van bouw- en sloopafval
11 december 2006
3 Ebema nv Vervanging van grind door puin
2 juli 2007 
4 Ebema nv Inoxstaalslakken
2 juli 2007
5 Marmorith nv Airdeck® Kubusplaatvloer
27 augustus 2007
6 Echo nv Gebruik van betonpuin in productie van holle vloerelementen
26 november 2007
7 Edelbeton nv Gebruik van de biologisch-mechanisch afgescheiden inerte fractie van huishoudelijk afval
14 mei 2008
8 Edelbeton nv Vervanging van grind in betonstenen door bodemassen van huisvuilverbranding
22 september 2008
9 Belbag vzw Haalbaarheidstudie uitwerking Levende Grensmaas
2 maart 2009
10 Grondzorg Limburg nv Grind-en zandrecyclage uit grondverzetactiviteiten
11 mei 2009
11 Grondzorg Limburg nv Marketingplan Grind- en zandrecyclage uit grondverzetactiviteiten
16 november 2009
12 VITO nv Geochemische modellen voor het evalueren van de milieu-impact van het gebruik van grindsubstituten
8 maart 2010
13 CVR nv Twinmix innovatieproject
11 oktober 2010
14 OCW Puingranulaat ter vervanging van grind in betonwegenbouw
11 oktober 2010
15 Belvi nv Communicatie Airdeck® Thermo Plus
11 oktober 2010
16 Metallo Chimique nv Koperslakken als grindvervanger
3 december 2010
17 WTCB Pop-outs in beton veroorzaakt door secundaire granulaten
3 december 2010
18 Enviro Challenge bvba Ketenbeheer met technische en milieuhygiënische beoordeling van   sloopobjecten, selectieve sloop en projectmatige recycling gericht op de productie van recyclinggranulaten als duurzaam grindsubstituut
3 december 2010


> meer informatie over deze projecten

Symposium 2011


De laatste studie “effectiviteit van grindsubstitutie als resultaat van onderzoeksprojecten uit de oproepen tot projectvoorstellen” in opdracht van het Onderzoekscomité werd uitgevoerd door VITO NV uit Mol. De effectieve grindbesparing gerealiseerd door de onderzoeksprojecten in relatie tot de effectieve grindbehoeften in Vlaanderen, momenteel en in de toekomst werd bestudeerd. Op basis van deze conclusies worden aanbevelingen geformuleerd inzake het gebruik van grind in Vlaanderen.
Tijdens het laatste symposium 2011 van het Onderzoekscomité werden de resultaten van de studie "effectiviteit van grindsubstitutie" voorgestel. Dit geeft een inzicht in
* de effectieve grindsubstitutie en grindbesparing in Vlaanderen
* het realistisch verwacht potentieel voor de nabije toekomst
* de marktappreciatie van de toegepaste grindsubstituten
* de financiële rendabiliteit
* de effectieve milieubalans
* de knelpunten en oplossingen bij de toepassing van grindsubstituten

> meer informatie over de uiteenzettingen van symposium 2011

Recyclage

In de meeste toepassingen kan grind niet zomaar vervangen worden en zijn de secundaire materialen, bouw- en sloopafval niet zonder meer een geschikt alternatief. Zelfs indien de recyclage van bouw- en sloopafval de 90% zou bereiken i.p.v. de huidige 85% en de laagwaardige toepassingen voor een miljoen ton worden omgezet in hoogwaardiger toepassingen, zal dit slechts in beperkte mate een alternatief vormen voor het gebrek aan grind. Het hergebruik van puingranulaten, de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval, is dus reeds ruim in toepassing, maar de herwaardering naar hoogwaardiger aanwendingen is niet vanzelfsprekend.

IOp dit moment is in de praktijk slechts ca. 10% grindvervanging haalbaar.

| naar boven |