Werkgelegenheid

Op het vlak van de werkgelegenheid onderscheiden wij drie groepen. In de sector zelf worden mensen rechtstreeks in dienstverband aan het werk gezet. Daarnaast leveren toeleveringsbedrijven allerlei diensten aan de grindsector en zorgen zo voor onrechtstreekse banen. Tenslotte ontwikkelde zich door de beschikbaarheid van basisgrondstoffen een belangrijke grindverwerkende industrie in de nabijheid van de ontginningen met een veelvoud aan afgeleide tewerkstelling.

1 Directe tewerkstelling

Bij de aanvang van de uitvoering van het grinddecreet bedroeg de directe tewerkstelling bij de grindbedrijven 261 personen (201 arbeiders en 60 bedienden). 
Per 31 december 2009 zijn nog 45 arbeiders en 19 bedienden actief in de sector.


2 Onrechtstreekse werkgelegenheid

Verwijdering van de afdeklaag in de groeves door derden
Intern transport in de groeves door transportondernemingen
Transport van grind en zand per binnenschip (waterweg) en per vrachtwagen (openbare weg)
Onderhoud en herstelling van installaties
Uitbesteding van studiewerk en onderzoek, personeeladministratie e.d. meer

Er is nagegaan dat hierbij minimaal 670 banen betrokken zijn.

3 Afgeleide tewerkstelling

De geïnduceerde tewerkstelling bij de Limburgse granulaatverwerkende industrie wordt door het Sociaal Fonds van de Betonindustrie gesteld op ca. 4 100 werknemers.

De granulaatinkopende bedrijven die om klaarblijkelijke redenen sterk vertegenwoordigd zijn in Limburg produceren betonwaren en -producten, (prefab)artikelen in beton voor de bouw, stortklaar cement- en asfaltbeton.

Persbericht 25 november 2003

Sociaal comité waarschuwt: nog meer banenverlies

Het sociaal comité stelt een onrustwekkende evolutie vast van de industriële tewerkstelling in Limburg. Onlangs kondigden een zevental bedrijven een verlies aan van 3 640 jobs. Hiermee daalt de reeds onder druk staande werkgelegenheid met meer dan 7 500 arbeidsplaatsen over vijf kwartalen; de helft enkel in het vierde kwartaal 2003 tot nu toe. Voldoende reden voor het Vlaams parlement om hierover een debat te voeren. Ook de grindontginning in Limburg haalde hierin de actualiteit.

Door de stopzetting van de grindontginning einde 2005 hangt na de Ford een nieuw zwaard van Damocles boven de hoofden van vele werknemers. Niet alleen de directe en indirecte sectoren zijn getroffen door banenverlies, maar ook de in Limburg sterk aanwezige en verwante beton- en betonwarenindustrie zal hieronder lijden. Samen bieden zij werk aan meer dan 5 000 mensen. De verankering van de betonindustrie, die in Limburg eenderde (!) uitmaakt van de Belgische betonnijverheid, is nauw verbonden met de ontginning zelf. Delokalisatie zal een onvermijdelijk gevolg zijn.

Andere materialen kunnen grind slechts in zeer beperkte mate vervangen. Zand- en grindwinning blijven noodzakelijk voor de bouw, de betonsectoren en de sector van de betonwaren. Deze tewerkstelling moet verder zeker gesteld worden. In overleg met de milieusector kunnen ook ecologische meerwaarden verwezenlijkt worden.

Wij roepen onze beleidsvoerders op alle niveaus op om de continuïteit van deze geologiegebonden sleutelindustrie te helpen waarborgen. Ondernemerschap is hiervoor beslist voorhanden.

Getekend

Sociaal Comité
Leo Dusoleil, voorzitter
Sociale partners, ACV, ABVV, VDAB-Limburg, Belbag, Fediex


| naar boven |